TOUCHPOINT: Borders & Boundaries

Wernisaż: 1 czerwca 2017, godz. 19.00

Godziny otwarcia: wt.-pt., godz. 12.00-18.00, sob. godz. 11.00-15.00
Adres: Curators’ LAB Gallery, ul. Nowowiejskiego 12, Poznań

Artyści:
Mirella Bandini, Jillian Knipe, Richard Morgan, Duy Phuong, Teja Tegelj, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Michał Tatarkiewicz

Granice powszechnie określane jako linie dzielące obszary odrębne (geograficznie, ekonomicznie, politycznie, społecznie i kulturowo) podlegają w XXI wieku zmianom w znaczeniu zarówno materialnym jak i symbolicznym. Doświadczenia historii, globalizacja i palące problemy współczesności jak kryzys uchodźczy sprawiają, że natura granic jest zmienna i niejednoznaczna, a także coraz bardziej nieprzewidywalna.

Zaprezentowane na wystawie Touchpoint: borders & boundaries prace artystów pochodzących z różnych zakątków świata odnoszą się do przekraczania granic, zarówno tych celowo wznoszonych i bronionych, jak i barier, które ze swej natury są naturalne, a co za tym idzie zazwyczaj pozostają niezabezpieczone. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści ujawniają w swych pracach taktyki umożliwiające określenie niezależnej, teraźniejszej autonomii podmiotowej, powołanej na styku podziałów, warunkiem zaistnienia której jest każdorazowo poznanie siebie samych jako istot wolnych. Sposobów na przekraczanie granic jest wiele – od świadomej izolacji i autowykluczenia, przez pielgrzymowanie, do mniej lub bardziej dosłownego ustanawiania prywatnych obszarów, które mogą przyjąć kształt wyimaginowanych wysp albo na przykład mobilnych domów do podróżowania.

Metodą na uwolnienie się od współczesnych podziałów, jaka wyłania się z narracji wystawy jest zatem przede wszystkim stan umysłu, osiągnięciu którego sprzyjają zaproponowane przez artystów ćwiczenia z utopii. Powołane na styku podziałów prace i gesty posiadają siłę przekraczania granic pomiędzy materią a tym co ulotne, między aktywnością i pasywnością. Ujawnione przez artystów strategie prowadzić mogą do wytworzenia zmysłowych przestrzeni, które Hakim Bey nazywał „tymczasowymi strefami autonomicznymi”, wśród historycznych ich prototypów wskazując m.in. na tzw. pirackie utopie.

 

Wystawę Touchpoint: Borders & Boundaries organizuje ArtCan we współpracy z Galeriami Miejskimi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), Fundacją Rarytas i Miastem Poznań.

ArtCan to organizacja non-profit, która wspiera współczesnych artystów, wystawiając ich prace w dynamicznych i ekscytujących lokalizacjach. Poprzez swój program ArtCan promuje uczciwe wynagradzanie artystów. Podstawowym celem organizacji jest tworzenie, promowanie, podtrzymywanie i doskonalenie możliwości rozwoju dla współczesnych artystów bez narażania na szwank ich wolności artystycznej.

ArtCan działa na zasadzie członkostwa, jest otwarta na wszystkich artystów i kreatywnych twórców. Zachęcamy ich do wspierania siebie nawzajem i współpracy, do komunikacji oraz wymiany pomysłów i kontaktów. Organizacja zrzesza obecnie 76 członków z całego świata i nie stawia żadnych ograniczeń odnośnie do liczby członków, nieustannie zaprasza nowych kandydatów.

ENG
TOUCHPOINT: Borders & Boundaries

Private view: 1st of June 2017 at 19.00
Opening Hours: Tuesday-Friday, 12-18, Saturday 11-15
Address: Curators’ LAB Gallery
ul. Nowowiejskiego 12, Poznań

The Artists:
Mirella Bandini, Jillian Knipe, Richard Morgan, Duy Phuong, Teja Tegelj, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Michał Tatarkiewicz

Borders, which are commonly defined as lines separating (geographically, economically, politically, socially and culturally) distinct areas, are subject to both material and symbolic changes in the 21st century. Due to historical events, globalization and the pressing present-day problems, such as the migration crisis, the nature of borders is changeable, ambiguous and increasingly unpredictable.

The exhibition entitled Touchpoint: borders & boundaries presents works by artists from different parts of the world. They refer to the crossing of border: those purposely erected and defended, as well as the natural and thus usually unprotected barriers. In their works, the artists show various strategies of defining an independent, present-day subjective autonomy, established at the crossroads of divisions, a condition for which is to know oneself as a free being. There are many ways to cross borders, ranging from conscious isolation and self-exclusion, through pilgrimage, to the more or less literal establishment of private areas that can take the shape of imaginary islands or mobile homes on wheels.

The way to break free from the modern divisions that emerges from the narrative of the exhibition is, above all, the state of mind, which can be supported by exercises in creating utopian ideas proposed by the artists. The works and gestures at the crossroads of divisions have the power to cross the boundaries between the material and the ephemeral, between activity and passivity. The strategies revealed by the artists can lead to the creation of sensory spaces, which Hakim Bey called temporary autonomous zones, giving the example of so-called ‘pirate utopias’ as their historical prototypes.

 

Touchpoint: Borders & Boundaries is a ArtCan exhibition in collaboration with The Municipal Galleries of the University of the Arts in Poznań (UAP), Rarytas Foundation and the City of Poznań.

ArtCan is a non-profit organisation that supports contemporary artists by exhibiting their works in vibrant and exciting locations. Through its programme, ArtCan promotes fair payment of artists. ArtCan’s ongoing objective is to create, promote, maintain and improve opportunities for contemporary artists without compromise to their artistic exploration and development.