Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. rozliczania projektu w wymiarze 1 etatu, na czas określony: do 30.06.2019 r. miejsce wykonywania pracy: Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Dział Realizacji Projektu.


Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:

• sporządzanie wniosków o płatność w ramach projektu,

• opisywanie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu,

• pomoc w sporządzaniu dokumentów OT środków trwałych wytworzonych w ramach projektu,

• stały kontakt i współpraca z opiekunami finansowymi projektu ze strony Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej,

• utrzymywanie kontaktu ze stronami zaangażowanymi w realizację projektu,

• stała współpraca z administracją Uczelni, a w szczególności z Kwesturą.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,

• trzyletnie doświadczenie zawodowe przy rozliczeniach projektów lub klientów,

• znajomość procedur administracyjnych,

• znajomość programów pakietu MS Office,

• umiejętność pracy w zespole, systematyczność, komunikatywność i dobra organizacja czasu pracy.

Wskazane:
• wykształcenie ekonomiczne,

• doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,

• znajomość dokumentów programowych POIIŚ,

• znajomość instrukcji wypełniania wniosku o płatność POIIŚ,

• znajomość zasad księgowości,

• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,

2. Curriculum Vitae z aktualną fotografią,

3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

4. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Kanclerza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, pok. 213 w godz. 9.00 do 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: budowa@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r. godz. 15.00.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów bez informowania o tym pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku rekrutacji jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Artystycznego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty mogą zostać zniszczone.

konkurs etat SPEC_Rozl